کنترل کیفی

صنایع پیچ و مهره پویا از لحظه ی شروع به تامین متریال و تولید سفارش مشتری، کیفیت و ثبات قطعات را توسط آزمایشگاه های معتبرتضمین می کند.(متالوژی رازی،جهاد،امیرکبیر وشریف)

در صنایع پیچ و مهره پویا ، کنترل کیفیت بخشی جدایی ناپذیر از نحوه ارائه خدمات است . طبق درخواست گواهینامه کامل آنالیز شیمیایی و فیزیکی را ارائه می دهیم. که شامل موارد زیر است:
• آزمون آنالیز شیمیایی
• آزمون سختی سنجی ماکرو
• آزمون کشش با مقطع کامل
• استاندارد محصول